Konstytucja dla Polski

Preambuła

Wiarą naszych przodków,
w imię Boga Wszechmogącego:
Ojca i Syna i Ducha Świętego,
przyzywając wstawiennictwa
Najświętszej Maryi Panny,
która nam króluje w Jasnogórskim wizerunku
Konstytucję Polski rozpoczynamy
i pod przemożne orędownictwo
świętych patronów Polski się powierzamy.

Polska

Art. 1. Polska jest państwem jednolitym.
Art. 2. Granice Polski wyznaczają podpisane umowy międzynarodowe.
Art. 3. Polska odwołuje się do tradycji przodków, więc jest krajem katolickim z miłością odnoszącym się do innych wyznań chrześcijańskich

          i tolerancyjnym dla innych religii.
Art. 4. Dewizą Polski jest: "Bóg, Honor, Ojczyzna", zgodnie z zasadą: "Ojczyźnie wszystko, prócz miłości Boga Najwyższego i Honoru".
Art. 5. Fundamentalnymi zasadami państwa są: wolność, równość, godność i narodowa duma.
Art. 6. Polska dba o dobre imię swoich obywateli.
Art. 7. Władza w Polsce należy Narodu, czyli wszystkich jej obywateli, bowiem stanowią oni jeden Naród; większość przez dziedzictwo przodków,

          inni przez przyjęcie tradycji narodowych i kultury, pozostali przez przyjęcie ich do wspólnoty narodowej.
Art. 8. Naród sprawuje swoją władzę przez wybranych przez siebie przedstawicieli, bądź bezpośrednio.
Art. 9. Ustrój Polski opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, nad którą ma kontrolę

          sprawuje Naród.

               §1. Władzę ustawodawczą sprawuje Sejm.
               §2. Władzę wykonawczą sprawuje Prezydent.
               §3. Władzę sądowniczą sprawują Sądy.
               §4. Kontrolę władzy powierza się Senatowi.
               §5. Bezpośrednie sprawowanie władzy przez Naród to:
                     p.1. Wybory przedstawicieli władzy;
                     p.2. Zgłaszanie projektów ustaw;
                     p.3. Odwoływanie przedstawicieli władzy.

Podział administracyjny kraju

Art. 10. Stolicą Polski jest Warszawa
Art. 11. Polska dzieli się na województwa i metropolie, czyli okręgi administracyjne wydzielone z sieci województw ze wzgląd na ilość mieszkańców.
               §1. Metropoliami poza Stolicą Polski są:
                    * Łódź;
                    * Kraków;
                    * Poznań;
                    * Trójmiasto – siedziba w Gdańsku;
                    * Wrocław;
                    * Konglomeracja Górnośląska (w skrócie MZiŚ – Miasta Zagłębia i Śląska) – siedziba w Katowicach.
               §2. Sejm bez zmiany Konstytucji może przyznać rangę metropolii każdemu miastu bądź okręgowi, którego liczebność przekroczy siedemset

                    pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców.

Symbole narodowe

Art 12. Godłem Polski jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami,

          z dziobem i szponami złotymi.
Art 13. Herbem Polski jest umieszczenie godła na polu herbowym koloru czerwonego.
Art 14. Barwami Polski są kolory biały i czerwony.
Art 15. Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego / Bogurodzica /Boże coś Polskę

Język urzędowy

Art 16. Językiem urzędowym w Polsce jest język polski.

Waluta, strefa czasowa i sprawy własnościowe

Art. 17. Walutą Polski jest złoty, który rozdziela się na sto groszy.
Art. 18. W Polsce przez cały rok obowiązuje czas CEST, czyli UTC+2.00.
Art. 19. Właścicielem ziemi w Polsce może być samo państwo (czyli organy, urzędy, instytucje państwa, organy, urzędy i instytucje tworzące

          administracyjną strukturę państwa, oraz firmy i przedsiębiorstwa, których właścicielem jest Skarb Państwa), osoby fizyczne, będące

          obywatelami państwa oraz osoby prawne zarejestrowane na terenie państwa (w tym Kościół Katolicki, inne wyznania, stowarzyszenia,

          przedsiębiorstwa itp.).

Małżeństwo, rodzina

Art. 20. Małżeństwo, czyli związek mężczyzny i kobiety, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką państwa.
Art. 21. Polska zapewnia na swym terenie zupełną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Dni wolne od pracy

Art. 22. Dniami wolnymi od pracy w Polsce są:
               §1. Wszystkie soboty i niedziele.
               §2. Święta Narodowe:
                    p1. Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja (3 maja);
                    p2. Narodowe Święto Tryumfu (15 lipca);
                    p3. Narodowe Święto Zwycięstwa (15 sierpnia);
                    p4. Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada).
               §3. Dni Narodowe:
                    p1. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca);
                    p2. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Smoleńskiej (10 kwietnia);
                    p3. Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (1 sierpnia);
                    p4. Narodowy Dzień Solidarności i Wolności (31 sierpnia).
                §4. Uroczystości i święta w Kościele katolickim:
                    p.1. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia);
                    p.2. Objawienie Pańskie (6 stycznia);
                    p.3. Św. Józefa Oblubieńca NMP (23 marca);
                    p.4. Św. Józefa Robotnika (1 maja);
                    p.5. Wielki Piątek;
                    p.6. Wielka Sobota;
                    p.7. Poniedziałek Wielkanocny;
                    p.8. Wniebowstąpienie Pańskie (czwartek - 40 dzień po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego);
                    p.9. Matki Bożej Matki Kościoła (drugi dzień po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego);
                  p.10. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej);
                  p.11. Śś. Ap. Piotra i Pawła (29 czerwca);
                  p.12. Wszystkich Świętych (1 listopada);
                  p.13. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia);
                  p.14. Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa (25 grudnia);
                  p.15. Św. Szczepana (26 grudnia).
                §5. Dzień zaduszny (2 listopada).
Art. 23. Chrześcijanie obchodzący uroczystości i święta w innym terminie mają prawo do wzięcia płatnego urlopu w tym czasie.
                §1. Artykuł stosuje się odpowiednio także do innych religii.

Obywatelstwo polskie i jego przyznawanie

Art. 24. Polakiem jest każdy, kogo przodkowie byli Polakami.
Art. 25.
Obywatelstwo polskie zyskuje się przez:
$1. Dziedzictwo, gdy przynajmniej jeden z rodziców posiada obywatelstwo polskie.
$2. Przynarodowienie, czyli przyjęcie do wspólnoty narodowej.
Art. 26. Kto chce stać się Polakiem musi:
                §1. Nieprzerwanie, czyli przynajmniej dziewięć miesięcy w ciągu roku, przez okres pięciu lat mieszkać na terenie Polski.
                §2. Wykazać się znajomością języka polskiego oraz historii Polski i jej kultury.
                     p.1. Wymaganiu temu czyni zadość, zdanie pisemnego i ustnego egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną lub jej

                            przedstawicielstwem.
Art. 27. Wszyscy, którzy, czują się Polakami, a którzy wskutek zawieruchy dziejowej obywatelstwo polski utracili, mają prawo do natychmiastowego otrzymania obywatelstwa polskiego, z zachowaniem warunku art. 26 §2 niniejszej Konstytucji.

Senat

Art. 28. Senat stanowi Wyższą Izbę Parlamentu i czuwa nad zgodnością ustaw z Konstytucją.
Art. 29. W Senacie zasiada dwudziestu pięciu senatorów.

Senatorzy

Art. 30. Kandydować na funkcję Senatora może posiadający tytuł doktora obywatel Polski, który osiągnął wiek emetytalny.
Art. 31. Senator pełni swoje funkcje do końca swojego życia.
Art. 32. Senator otrzymuje miesięczne wynagrodzenie równe wartości PKB/os.

Najwyższa Izba Kontroli

Art. 33. Najwyższa Izba Kontrili dba o jakość funkcjonowania państwa.
Art. 34. Najwyższa Izba Kontroli podlega bezpośrednio Senatowi.

Prezydent Polski

Art. 35. Prezydent Polski jako przedstawiciel Narodu sprawuje najwyższą władzę w państwie.
Art. 36. Prezydent Polski powinien być człowiekiem uczciwym i prawym, w związku z tym oczekuje się od niego, że jest prawdomówny.
Art. 37. Za swoje słowa i postępowanie Prezydent odpowiada tylko przed Senatem, historią i Bogiem.
Art. 38. Miesięczne uposażenie Prezydenta wynosi dwukrotną wartość PKB/os.

Wybory Prezydenta

Art. 39. Prezydentem Polski może być będący samodzielnym pracownikiem naukowym mężczyzna, obywatel Polski, który do dnia wyborów ukończył

          35 rok życia.
Art. 40. Prezydent Polski jest wybierany w wyborach powszechnych.
Art. 41. Prawo do wyboru Prezydenta posiadają wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 30 rok życia.
          §1. Jeśli ktoś uzyskał obywatelstwo polskie w wyniku przynarodowienia (art. 26), prawa wyborcze otrzymuje po 10 latach.

Władza Prezydenta

Art. 42.Władza Prezydenta ustaje, gdy:
          §1. Osiągnie On wiek 75 lat życia;
          §2. Zrzeknie się wcześniej urzędu;
          §3. Zostanie odwołany przez Senat;
          §4. Zostanie odwołany przez Naród;
          §5. Umrze.

Prezydent Emeryt

Art. 43. Po zakończeniu urzędowania Prezydentowi Polski przysługuje tytuł: Prezydent Emeryt.
Art. 44. Jeśli urzędowanie Prezydenta zakończyło się przez osiągnięcie przez niego 75 lat życia ma on prawo do prezydenckiej emerytury

          wynoszącej 80% PKB/os i zamieszkania w jednej z państwowych rezydencji.

Wiceprezydent Polski

Art. 45. W zastępstwie Prezydenta reprezentuje Polskę.
Art. 45a. Otrzymuje takie samo uposażenie jak Prezydent Polski.

Sekretarz Stanu

Art 45b. Sekretarz Stanu organizuje kalędarz pracy rządu w tym Prezydenta i Wiceprezydenta oraz jest odpowiedzialny za przygotowanie wizyt zagranicznych przedstawicieli Polski.

Narodowy Bank Polski

Tutaj wpisz swój tekst...
Art. 46. Nie mniej niż dwie trzecie rezerw NBP powinno być przechowywanych w metalach i kamieniach szlachetnych.
Art. 47. NBP podlega bezpośrednio Prezydentowi Polski.

Instytut Pamięci Narodowej

Art. 48. Nadzór sprawuje Prezydent Polski.
Art. 49. Dba o ciągłość historyczną narodu, w związku z tym recenzuje i dopuszcza do użytkowania podręczniki do historii.

Sejm

Art. 50. Sejm składa się ze stu posłów.
Art. 51. Posłem może zostać każdy obywatel Polski, który do chwili wyborów ukończył 35 rok życia i posiada stopień naukowy doktora.
Art. 52. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu, które odbywa się nie później niż 30 dni po wyborach, posłowie wybierają spośród siebie Marszałka Sejmu i dwóch Wicemarszałków.
Art. 53. Sejm zbiera się dwa razy w roku. Jesienią w celu uchwalenia budżetu i na wiosnę, aby wysłuchać sprawozdania Prezydenta z wypełnienia budżetu.
Art. 54. Dla dobra kraju Marszałek Sejmu może zwołać dodatkowe posiedzenie Sejmu.
Art. 55. Prezydent dodatkowe posiedzenie Sejmu może zwołać po 48 godzinach od powiadomienia o tym zamiarze Marszałka Sejmu.

Sądy

Art. 56. Sądy są instytucjami, które kierując się prawdą rozstrzygają sprawy i wydają sprawiedliwe wyroki.

Sędziowie

Art. 57. Sędzia wydaje wyroki w imieniu Polski.
Art. 58. Sędzia powinien odznaczać się nieskazitelnością.
Art. 59. Sędziowie są wybierani w wyborach powszechnych i mogą być też w takowych odwoływani.
Art. 60. Sędzią może być każdy obywatel Polski, który w roku wyborów przekroczył czterdziesty rok życia a nie osiągnął sześćdziesiątego, posiada stopień naukowy doktora, oraz do dnia powołania niniejszej Konstytucji nie sprawował władzy sędziowskiej.
Art. 61. Wszyscy, którzy sprawowali władzę sędziowską do czasu powołania niniejszej Konstytucji nie mogą już nigdy pełnić władzy sędziowskiej.
Art. 62. Uposażenie sędziego wynosi tyle samo, co wynagrodzenie senatora.
Art. 63. Sędzia sprawuje swoją władzę do 75 roku życia.
Art. 64. Gdyby sędzia z jakichś racji wcześniej zrzekł się urzędu, otrzymuje od państwa odpowiednią rentę.

Procesy

Art. 65. Przed Sądem każdy ma prawo do obrony.
Art. 66. Każdy może się bronić osobiście i przez wyznaczoną przez siebie osobę lub wynajętego adwokata.

Środki masowego przekazu

Art. 67. Polska korzysta z dostępnych środków pisanych i technologii teleinformatycznych dla informowania obywateli o stanie i polityce państwa.
Art. 68. Dla prezentacji polityki państwa, Polska prowadzi całodobowe radiowe i telewizyjne programy informacyjne dla obcokrajowców w językach: angielskim, rosyjskim i niemieckim, hiszpańskim i arabskim.
Art. 69. Nadzór nad madiami sprawuje Prezydent Polski osobiści bądź przez powołane przez siebie osoby lub instytucje.
Art. 70. W Polsce obowiązuje całkowity zakaz promocji i reklamy środków odurzających (w tym wszelkich napoi energetycznych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych) oraz lekarstw i preparatów medycznych.
Art. 71. Sporządzanie i rozpowszechnianie materiałów pronograficznych jest w Polsce zakazane. Na dostawcach usług teleinformacyjnych spoczywa obowiązek cenzurowania tych treści.

Skarb Państwa

Praca i wynagrodzenie pracownika

Tutaj wpisz swój tekst...
 • Praca jest podstawą rozwoju i potęgi Rzeczypospolitej.
 • Zapłata za wykonaną pracę powinna być godziwa, czyli po odprowadzeniu podatków powinna wystarczać na potrzeby pracującego, jego rodziny i oszczędności.
 • Płaca minimalna, czyli minimalne wynagrodzenie jakie otrzymuje pracownik za godzinę pracy wynosi 0,1% PKB/os.
 • Przez pierwszy rok zatrudnienia pracownika wchodzącego na rynek pracy płaca minimalna może być obniżona o 20%.
 • Pracownikowi nie przysługuje dodatkowy dzień wolny jeśli tytuły do dnia wolnego się pokrywają (np. Święto narodowe przypada w niedzielę).
 • Pracownik może być zobligowany do pracy w dni wolne od pracy, jeśli wymaga tego dobro przedsiębiorstwa lub zakładu pracy.
 • Za pracę w dniu konstytucyjnie wolnym od pracy przysługują dwa dni wolne.
 • Praca w dni wolne od pracy powinna być odpowiednio wynagrodzona.
  1. Uważa się, że takim wynagrodzeniem jest trzykrotność umówionej stawki godzinowej.
 • Pracownikowi po roku pracy przysługuje dwadzieścia dni urlopu z czego musi wybrać siedem.
  1. W urlop nie wlicza się sobót i niedziel.
  2. Za niewykorzystany urlop nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, ani żadne inne odszkodowanie.
  3. Za pobyt pracownika na urlopie pracodawca może zmniejszyć mu wynagrodzenie maksymalnie do połowy stawki.

Podatki

Tutaj wpisz swój tekst...
 1. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie osoby czerpiące zyski finansowe z działalności na Jej terenie są zobowiązani do utrzymania państwa.
 2. Podatek, jako przymusowa danina na rzecz państwa, jest pobierany od dochodów (pod pojęciem "dochód" rozumie się ekwiwalent za wykonaną pracę lub kapitałowe zaangażowanie, tj. zarobek, płaca, wynagrodzenie, udział, honorarium, dywidenda itp., czyli wszelkie indywidualne zyski) osób zobowiązanych do utrzymania Państwa.
 3. Daniny na rzecz państwa mogą być nakładane tylko i wyłącznie z poważnej przyczyny, na określony cel i nieprzekraczający pół roku okres czasu, ustawą Sejmową.
 4. Dochód z zagranicy jest zwolniony od podatku.
 5. Żadne inne daniny, poza opisanym powyżej podatkiem od dochodów, nie mogą być nakładane, chyba że z poważnej przyczyny i na określony cel i nieprzekraczający pół roku okres czasu.
 6. Wysokość podatku ustala się na 25% dochodu, nie więcej jednak niż 2/3 PKB/os. w skali roku, przy czym ta roczna kwota opodatkowania dla małżonków nie może być wyższa niż 1/2 PKB/os. Każde dziecko zmniejsza wysokość rocznej kwoty opodatkowania o 1% dla każdego z małżonków, a jeśli tyko jedna osoba w rodzinie pracuje o 2%.
 7. Kościół katolicki otrzymuje 15% pobranego podatku na działalność edukacyjną i dzieła charytatywne. Nad stosownym zagospodarowaniem tych pieniędzy czuwa Episkopat Polski.
 8. Sposób pobierania podatku określa ustawa.

Cła

Tutaj wpisz swój tekst...
 1. Cła czyli opłata graniczna od wwożonego lub wywożonego z kraju majątku może być regulowana tylko i wyłącznie ustawą sejmową.
 2. Wszelkie wychodzące z Rzeczypospolitej Polskiej transakcje bankowe są objęte 10% cłem.
 3. Nie wolno wywozić z Rzeczypospolitej Polskiej finansów (pieniądze, papiery wartościowe) lub rzeczy nabytych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej sumie większej niż wartości PKB/os.
  1. Jeśli wywożony majątek przekracza sumę podaną wyżej należy go zadeklarować.
  2. Jeśli wywożony majątek przekracza sumę podaną wyżej o ponad 20% należy zapłacić 10% cła od jego wartości.
  3. Jeśli wywożony majątek przekracza sumę podaną wyżej a nie został zadeklarowany, podlega konfiskacie na rzecz państwa.
 4. Opłaty transportowe są objęte stosownymi porozumieniami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tutaj wpisz swój tekst...
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest instytucją państwa służącą do wzajemnej asekuracji obywateli.
 2. Zakład Ubezpieczeń społecznych podlega Prezydentowi Polski.
 3. Ubezpieczenia społeczne mają charakter solidarnościowy, w związku z tym podlega nim każdy zobowiązany do płacenia podatków zgodnie z art. xxx (p. 1).
 4. Składka na ubezpieczenia społeczne wynosi 25% dochodu..
 5. Do zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należę:
  1. finansowanie państwowych szpitali;
  2. finansowanie państwowego ratownictwa medycznego;
  3. finansowanie państwowych przychodni i placówek diagnostycznych;
  4. opieka nad bankami krwi;
  5. utrzymywanie gabinetów medycznych i dentystycznych w szkołach;
  6. refundacja leków;
  7. wypłacanie emerytur;
  8. wypłacanie rent;
  9. wypłata odszkodowań w razie klęsk żywiołowych.

Zasiłek Emerytalny

Tutaj wpisz swój tekst...
 1. Wiek emerytalny mężczyzn 65; wiek emerytalny kobiet 60 lat
 2. Emerytura w wysokości 2,5% PKB/os. jest wypłacana wszystkim obywatelom RP, którzy osiągnęli wiek emerytalny.
 3. Za każdy rok pracy przysługuje dodatek 1% do emerytury.
 4. Sejm na wniosek rządu może ustawowo wyznaczyć dla poszczególnych grup zawodowych obniżyć wiek emerytalny.
 5. Wiek emerytalny osób duchownych określa się na 75 lat.
 6. Renta jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia niepełnosprawności. Pierwsza grupa inwalidzka 2% PKB/os.; druga grupa inwalidzka 1,5% PKB/os.; trzecia grupa inwalidzka 1% PKB/os.
 7. Od wypłacanych świadczeń nie pobiera się podatków.

Edukacja

Tutaj wpisz swój tekst...
 1. Za edukację dzieci odpowiadają rodzice, którzy mają obowiązek wychowania swoich dzieci na prawych obywateli Ojczyzny i zapewnienia im co najmniej początkowego wykształcenia.
 2. Państwo kierując się zasadą pomocniczości zapewnia:
 • w każdej miejscowości powyżej 250 mieszkańców całkowite finansowanie jednego przedszkola i jednej szkoły czteroklasowej;
 • pomocnicze finansowanie niepaństwowych placówek edukacyjnych;
 • opiekę medyczną i dentystyczną w placówkach oświatowych;

Stopnie, tytuły i uprawnienia naukowe

Tutaj wpisz swój tekst...
  Stopnie naukowe:
   1. Bakalaureat – najniższy stopień naukowy; nadawany po zdaniu egzaminu państwowego, tzw. „Matury”; uprawnia do nauczania początkowego dzieci, czyli do klasy czwartej szkoły podstawowej.
   2. Bakałarz (dotychczasowy licencjat) – stopień naukowy, który uprawnia do nauczania dzieci w szkole podstawowej.
   3. Magister – stopień naukowy, który uprawnia do nauczania w szkole średniej.
   4. Licencjat – stopień naukowy na studiach doktoranckich; uprawnia do nauczania w szkole średniej i na studiach magisterskich przedmiotów ściśle związanych z dziedziną naukową, w której uzyskało się licencjat. W szkole średniej przysługuje tytuł profesor oświaty.
  Tytuły naukowe
   1. Doktor – najwyższy stopień i tytuł naukowy. Uprawnia do prowadzenia zajęć na studiach oraz do prowadzenia własnej katedry naukowej.
      p.1. Doktor jest samodzielnym pracownikiem naukowym.
   2. Profesor – tytuł naukowy przysługujący doktorowi, który prowadzi katedrę naukową.
   3. Profesor – tytuł honorowy nadawany przez Prezydenta Polski samodzielnemu pracownikowi naukowemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Z tym wyróżnieniem wiąże się roczna pensja z budżetu państwa, równa PKB/os., jest ona przynależna do osoby (tzn. otrzymujący tytuł wynagrodzenie dostaje do końca swojego życia oraz nie przechodzi ono na członków rodziny).
   3. Osoby posiadające inne niż wymienione wyżej stopnie i tytuły naukowe zachowują do niech prawo.

Uczelnie wyższe

Tutaj wpisz swój tekst...
 1. Powołanie państwowej uczelni wyższej może nastąpić tylko ustawą.
 2. Uczelnie wyższe cieszą się autonomią.
 3. Państwowe uczelnie wyższe są utrzymywane z budżetu państwa.
 4. Uczelnie prywatne mogą każdego roku ubiegać się o dotację.

Przepisy porządkowe

Tutaj wpisz swój tekst...
 1. Konstytucja stanowi najwyższe prawo w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie obowiązujące prawo musi być zgodne z Konstytucją.
Copyright Nazwa.pl